Προσθέστε ουσία, μείγμα ή αντικείμενο

Ουσία

Μείγμα

Αντικείμενο